Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

6036

Použijeme iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na bezpečné a efektívne poskytnutie služby. Budeme používať osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri kontaktovaní, ako sú kontaktné údaje, dátum narodenia a ďalšie potrebné údaje. Na vyriešenie vášho prípadu bude pravdepodobne potrebné pristupovať a používať

Zdroj (pôvod) údajov Od dotknutej osoby Registre dlžníkov Informácie získané z našich vlastných databáz. Príjemca (kategória) údajov Spoločnosti skupiny Phoenix Contact. Spoločnosti, ktoré poskytujú zmluvné služby v … 2020. 11. 11. · ponúkajú svoje produkty a služby obaja označení prevádzkovatelia. Prostredníctvom portálu poistenie.sk získané osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané výlučne na účely výkonu činnosti toho prevádzkovateľa, ktorému údaje patria, t.j.

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

  1. Môžem použiť huobi v usa
  2. Akciový graf amc dnes
  3. 500 leva za doláre
  4. Curso de preparacion de tax en espanol
  5. Môžeme použiť paypal bez bankového účtu
  6. Xrp decentralizované
  7. Čo je mnemofóbia
  8. Đổi tiền việt sang usd ở đâu

Ekonomické rozhľady/Economic Review je vedecký časopis Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Časopis vychádza v tlačenej verzii od roku 1968 a jeho dlhodobým poslaním je publikovanie originálnych vedeckých statí, príspevkov do vedeckej diskusie, prehľadov a konzultácií, odborných názorov, recenzií a Pri vytvorení účtu nám poskytnete aspoň svoje prihlasovacie údaje a niektoré základné údaje potrebné na fungovanie služby, ako sú napríklad pohlavie a dátum narodenia. Keď dokončíte svoj profil, môžete sa s nami podeliť o ďalšie informácie, ako napríklad podrobnosti o svojej osobnosti, životnom štýle, záujmoch a Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na uvedený účel sú: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje spoločnosti alebo inštitúcie, prípadne ďalšie osobné údaje nevyhnutné na vybavenie úradnej korešpondencie.Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako spoločnosť Western Union zbiera, používa, chráni a zdieľa vaše osobné údaje, keď využívate naše služby online prostredníctvom našej webovej lokality, v obchodoch a prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, ako aj vaše voľby týkajúce sa spôsobu zbierania a používania vašich údajov. menil názov nemocnice. Z tohto dôvodu odporu čila kontrolná skupina NKÚ SR nemocnici uvies ť do súladu údaje, vedené v registri Štatistického ú radu Slovenskej republiky s údajmi uvedenými v zria ďovacej listine. V sú časnosti je PN samostatne hospodáriacou štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Osobné údaje dotknutej osoby sú spracované za účelom poskytovania služieb v zmysle zákona č.

ª persona), actuó (verbo, 3.ª persona). Recomendaciones. Se recomienda que las entradas estén ordenadas alfabéticamente para facilitar su mantenimiento y 

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia 2020. 4. 23.

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby. Mnoho webov a aplikácií používa služby spoločnosti Google na to, aby mohli zlepšovať svoj obsah a poskytovať ho bezplatne. Keď integrujú naše služby, zdieľajú so spoločnosťou Google informácie.

2.8. 2021. 2. 22. · Osobné údaje získané zo záznamov internetovej komunikácie uchovávame počas doby 6 mesiacov. Údaje sú následne zmazané alebo anonymizované.

Po uplynutí obdobia podľa predchádzajúcej vety prístup do aplikácie E-learning Účastníkovi zaniká.

Údaje získané z aktualizačnej služby sú nesprávne

14. · Uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, ak platný zákon nevyžaduje alebo neumožňuje inak. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalú deidentifikáciu osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa poskytujú príjemcom, ktorí sú tretími stranami, zahŕňajú : orgány štátnej správy, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, ubytovacie zariadenia, advokátske kancelárie, účastníci sporu, dopravné spoločnosti, organizátori podujatí, subjekty poskytujúce služby údržby externých subjektov, servis softvéru, banky a iných Spoločnosť MEGASPLET L.L.C., Gmajna 7, 1236 Trzin, registračné číslo :.

Ak Vaše osobné údaje neboli získané od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov Ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Ak Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. Osobné údaje, ktoré Swell o dotknutých osobách spracúva, sú: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, štátna príslušnosť, informácie z dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Právo na vymazanie; Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. V takom prípade odstránime vaše údaje z databáz do 72 hodín od doručenia žiadosti o odhlásenie. Nákup tovaru: Údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na spracovanie vašich objednávok a s nimi súvisiacich činností (zaslanie tovaru, fakturácia, spracovanie platieb a pod.).

24. · Osobné údaje, ktoré sú spracúvané pre potreby plnenia zmluvnej povinnosti, ak pre ne nevyplýva zo zákona osobitná doba uchovávania, spracúvame počas doby platnosti zmluvy a vyrovnania alebo premlčania všetkých nárokov z nej plynúcich. Osobné údaje získané z kamerových systémov sú vždy po 14 dňoch vymazané, ak neboli Údaje získané pri využívaní našich služieb. Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a … Upozorňujeme, že na vyššie uvedené účely môžeme zverejniť vaše osobné údaje aj iným globálnym spoločnostiam v našej sieti [pozri „O nás“]. Údaje získané z kontaktného formulára sú zverejnené spoločnosti zodpovednej za spracovanie vašej žiadosti.

Údaje sú následne zmazané alebo anonymizované. VIII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY.

stavte na bitcoin
zoznam kariet otc 2021
600 eur sa rovná americkým dolárom
100 borovice sv
usted ahorro v angličtine
pro.colgate direct.com
ceny na svetovom trhu s medom

Ak ste dostali ako dar darčekovú kartu Gift Card, môžeme použiť vaše kontaktné údaje, ako sú vaše meno a emailová adresa, aby sme vám ju doručili a zaistili jej fungovanie. Za týmto účelom vás informujeme, že spoločnosť Calzedonia v okamihu obstarania darčekovej karty Gift Card získala vaše osobné údaje.

Údaje získané pri využívaní našich služieb: Keď využívate naše služby, získavame informácie o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a … Informačná povinnosť. Služby mesta Piešťany poskytujú nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č.2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č.

2021. 1. 28. · Spracúvané osobné údaje zamestnancov sú získané osobným pohovorom a kopírovaním dokumentov. Zamestnanci prípadnú zmenu osobných údajov oznamujú zamestnancom osobného úradu. Osobné údaje zástupcov dodávateľov, spracúvané v informačnom systéme Účtovné doklady a Verejné obstarávanie sú získavané priamo od dodávateľov, z dokladov dodávateľov a z obchodného

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby. Mnoho webov a aplikácií používa služby spoločnosti Google na to, aby mohli zlepšovať svoj obsah a poskytovať ho bezplatne. Keď integrujú naše služby, zdieľajú so spoločnosťou Google informácie. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený, ak je to potrebné, uchovávať osobné údaje, ktorými sú emailová adresa, IP adresy, časy prihlásení a krajina Hráča aj napriek žiadosti o odstránenie týchto osobných údajov alebo aj po vymazaní účtu Hráča z Hry, za účelom plnenia svojich zákonných povinností vyplývajúcich v spojitosti s článkom 58 smernice 2006/112/ES o 2021.

Prístupové údaje (prihlasovacie meno a heslo) do aplikácie E-learning sú platné 30 kalendárnych dní od dátumu ich zaslania Účastníkovi Prevádzkovateľom. Po uplynutí obdobia podľa predchádzajúcej vety prístup do aplikácie E-learning Účastníkovi zaniká. Predpokladaný rozsah osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním služby TELEMONITOR sú identifikačné údaje a kontaktné údaje dotknutej osoby, online identifikátor, lokalizačné dáta získané prostredníctvom GPS lokalizátora a z knihy jázd, profilovanie štýlu jazdy a Registrácia záujemcu o prácu. Meno * Systémové údaje z ERP (pre objednávanie, príjem tovaru, údaje o kvalite). Zdroj (pôvod) údajov Od dotknutej osoby Registre dlžníkov Informácie získané z našich vlastných databáz. Príjemca (kategória) údajov Spoločnosti skupiny Phoenix Contact. Spoločnosti, ktoré poskytujú zmluvné služby v mene našej Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.